Shopping Cart

Whatsapp: 0713394814 | Call: 0319404242

1-3 Days Discreet Delivery
Injabulo Yo'cansi Nokukhulelwa Pleasure with pregnancy

Injabulo Yo’cansi Nokukhulelwa

Ngaphambi kokuth siqale, abantu besifazane kumele bazi ukuth kwenzekalani emzimbeni wakhe mayeMithi. Umzimba womuntu omithi, uyashintsha, umunt wesfazane uyakhuluphala, amabele ayakhula, isifiso sokudla, siyanda. Umzimba uzoba nespiliyoni esithusayo ngokomzwelo.
kodwa izispiliyoni siyahlukahluka kubantu besmame abahlukene.
Siselapho, nakocansi, abafani abantu, siyazi ukuth vele ucansi mawumithi, akusiyona into elula ukuyenza, ngoba amabele asuke ebhlungu (kwabanye abantu besfazane), uqala ukukhuluphala isisu. Ucansi liqale libukeke ngathi into enzima. Kodwa thina eSecret Corner, sizokuthi Fahla fahla ngezinto ezingakusiza zenze inkonzo yasekamereni iqubeke, ibemnandi.

  1. Ucansi mawukhulelwe luphephile nodokotela bavumelana nathi. siyaz ukuth kuba nezinto ekungamelanga izicabange nokuzicabanga, ngengogwayi, utshwala nokudla inhlanzi ehlaza. Lento yokuth mawenza ucansi
Read more...
Free Countrywide Delivery

On all orders above R850

Discreet Service

We know how to keep a secret

Quality Products

We have a great sex toy collection

100% Secure Checkout

Payfast / EFT / Ewallet